תקנון האגודה השיתופית כפר אדומים

כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מפרק א': השם, המטרות והסמכויות


שם האגודה

     1. כפר אדומים – כפר שיתופי להתישבות קהילתית בע"מ


המטרות:


 1. מטרות האגודה הן:
  א.  לארגן, לתכנן ולהקים ישוב יהודי במדבר יהודה – מזרחית לירושלים.
  ב.  לארגן ולשפר את התנאים הכלכליים, החברתיים, המשקיים והתרבותיים של חברי האגודה, וזאת על פי העקרון שחברי האגודה הם בעלי רכוש פרטי המקיימים שיתוף פעולה ביניהם.
  ג.  לשכן את חבריה על ידי השגת קרקעות וזכויות בהן ובנין בתים בודדים משפחתיים.
  ד.  לארגן פעולות שיתופיות בייצור, בעיבוד, בקניה ובמכירה, להקים מוסדות ציבוריים ושירותים כלליים ולבצע עבודות ציבוריות.
  ה.  להחזיק במשך זמן בלתי מוגבל את רכוש האגודה.
  ו.  לקיים בידה את כל הסמכויות שיש לשלטון מקומי, כפוף להוראות החוק של מדינת ישראל ולבצע פעולות ולמלא תפקידים בקשר לכך.
  ז.  האגודה תפעל למיזוג גלויות, קליטת עליה, קליטת משפחות במצוקה ויצירת קשרים עם בני קהילות בארץ ובחו"ל, למיזוג שומר מצוות ושאינם שומרי מצוות.
  ח.  ליזום, לבצע, לפתח ולעודד פעולות עזרה הדדית בין חבריה ולהשתתף בפעולות אלה.


הסמכויות


3.  לשם השגת מטרותיה וביצוען, תהא האגודה מוסמכת לעשות ולפעול כדלקמן:
     א.  לרכוש ולהעביר מקרקעין, זכויות חכירה וזכויות אחרות בה.
     ב.  לרכוש ולהעביר מטלטלין וזכויות אחרות בהם.
     ג.  לעבד, להשכיר ולפתח את הקרקע שברשות האגודה ולהוציא לפועל עבודות

ציבוריות, לסלול דרכים, לקדוח בארות, להקים, ולחזיק ולשפר בניני ציבור,

מחסנים, בתי מלאכה, מכונות, מתקנים, מפעלים ומוסדות.

 1. לקבוע לחברים את המגרשים המיועדים לבנין, להקים בתים עבור החברים ולמכרם או להחכירם.

 2. להקים בתים כדי להשכירם לאנשים שאינם חברי אגודה, לחתום חוזי חכירה או שכירות בהתאם להחלטות האגודה.

 3. לארגן, לייסד, להקים, לנהל, לפתח ולשכלל מפעלים ושירותים בישוב ומחוצה לו וכן לשווק את תוצרתם.

 4. לקנות את כל הדרוש לאגודה ולמפעליה ולחבריה.

 5. לעזור לחברים לבנות את ביתם בעצמם וכן לעזור להם בהקמת מפעלים פרטיים.

 6. לייסד להקים ולהפעיל כל מיני מפעלים משותפים עם חברי האגודה או עם אנשים וגופים שאינם חברי האגודה במלאכה, בתעשיה, בתיירות, בחקלאות ובשירותים.

 7. לתכנן, לארגן, לתת ולהבטיח שירות הוגן לחברי האגודה בכל פעולותיה ולסייע בידי חבריה לספק את צרכיהם הכלכליים, הדתיים, החברתיים, התרבותיים וכן את צרכי הבטחון, החינוך, הסעד והבריאות של חברי האגודה.

 8. להשיג, לרכוש, לקנות, לקבל, ליבא, להביא, לחכור, לשכור, לקיים בעלות, להחליף, להזמין, לספק, למסור, להוביל, להעביר, למכור, לייצא, להוציא, להחכיר, להשכיר, למסור חזקה, לותר על בעלות, לותר על זכות השכרה או החכרה וכן לעשות ביחס ובקשר לנכסים נדים ושאינם נדים ולזכויות בנכסים אלה.

 9. לתכנן, לארגן, לייסד, להקים, לבנות, להרוס, להחזיק, לקיים, לאחסן, לחכור, לשכור, להשיג, לרכוש, לקנות, לקבל, לייבא, להעביר, להחכיר, להשכיר, לשאול, להשאיל, להחליף, לשלוח, למסור, למכור, לספק, להוביל, להוציא, לייצא, להפעיל, לנהל, לפתח, לשפר ולשכלל מקרקעין, מטלטלין, וזכויות במקרקעין ובמטלטלין, נכסים, מפעלים, מוסדות מכונים, מתקנים, מכשירים, כלים, מכונות, משאיות, מכוניות, אביזרים, חלפים, מוצרים, חומרים, מצרכים, סחורות, ציוד, מחסנים, מבנים, משרדים ודירות.

 10. לתכנן, לארגן, לייסד, לקיים, להחזיק, ולהפעיל ולנהל בתי תינוקות, מעונות לפעוטים, גני ילדים, בתי ספר, מוסדות תורה, בתי כנסת, מוסדות ציבור ושירותים הדרושים לאגודה ולחבריה ולתושבי הישוב.

 11. להיות כתאגיד, כשיר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית וכן להתקשר בחוזים ולהיות בעל דין בכל הליך משפטי ומעין משפטי ובכל משא ומתן.

 12. ללוות כספים ולקבל התחייבויות, מענקים ואשראי מחברים ומלא חברים, מבנקים, ממוסדות, מתאגידים ומיחידים.

 13. להלוות כספים ולתת מקדמות לחברים וללא חברים וכן להטיל רבית ולגבותה.

 14. לקבל שיעבודים, משכונים, משכנתאות, ערבויות, אשראי, בטחונות והתחייבויות, מכל מין ומכל סוג שהוא.

 15. לשעבד ולמשכן את נכסיה הנדים ושאינם נדים של האגודה או חלק מהם, והן לשעבד ולמשכן את זכויותיה של האגודה.

 16. להוציא, למשוך, לקבל, להסב, למסור לגביה או לנכיון שטרות, המחאות, תעודות, מסמכים והתחייבויות, מכל מין ומכל סוג שהוא, של האגודה, של חברי האגודה ושל אחרים וכל זאת כלפי בנקים, מוסדות, תאגידים ויחידים.

 17. לתת בטחונות, שעבודים וערבויות מכל מין ומכל סוג שהוא, לשם הבטחת תשלום חובותיהם ומילוי התחייבויותיהם של חברי האגודה או של תאגידים, מפעלים, שיש לאגודה עניין בהם.

 18. להשיג, לקבל, לרכוש ולהעביר מרשויות המדינה ומוסדותיה, מרשויות מקומיות, ממוסדות ציבור ומאחרים רשיונות,  יתרות, סימנים, סמלים, פטנטים, המצאות, זכויות וזכיונות.

 19. להשתתף במפעלים ארגוניים, מינהליים, כלכלים, משקייים, כספיים ומסחריים בתנאי שהשתתפות זו תהיה הולמת את התקנות הזה ומטרות האגודה ותהיה לטובת חברי האגודה ולרווחתם.

 20. לקבל על עצמה התחייבויות על תנאי ובלי תנאי עם מתן בטחונות או בלעדיהם ולקבל לטובתה התחייבויות כאלה.

 21. לבטח את נכסי האגודה, את חברי האגודה ואת נכסי חבריה והן לפעול בעניני ביטוח אם צרכי האגודה וצרכי חבריה מחייבים זאת.

 22. לייצג את חברי האגודה בכל הנוגע למטרותיה, בפני רשויות המדינה ומוסדותיה, מוסדות ציבור, תאגידים ויחידים.

 23. לעשות כל פעולה וכל הדרוש לאגודה ולחבריה ולעסוק בכל דבר שיהיה בו מן התועלת והסיוע, לאגודה ולחבריה, בין במישרין ובין בעקיפין.

 24. לעשות כל דבר שהאסיפה הכללית תמצא אותו למועיל לחברים ותחליט עליו ובדרך כלל לעשות כל דבר לשם השגת מטרות האגודה.


פרק ב': חברות


חברות באגודה


   4.  יוכל להתקבל כחבר האגודה ויוכל להיות חבר האגודה, רק אדם שנמלאו בו כל סגולות השירות המפורטות להלן:-

 1. הוא אדם הגר דרך קבע ופועל בישוב.


 1. 1.  הוא בן 18 לפחות וסיים את שירות החובה שלו בצבא הגנה לישראל לפי חוק שירות בטחון תשי"ט-1959 (נוסח משולב) על תיקוניו; או
  2.  הוא משוחרר משירות חובה לפי חוק זה מטעמי בריאות או גיל; או
  3.  שירותו הצבאי נדחה לפי חוק שירות בטחון הנ"ל עקב לימודיו בישיבה והוא מתחייב לשרת בצה"ל שירות לפי החוק בטרם ימלאו לו 29 שנים.
  4.  מועמדת רווקה שלא שרתה שרות חובה בצה"ל תוכל להתקבל כחברה באגודה רק אם שרתה שנה אחת בשרות לאומי.
  5.  אשה נשואה יכולה להתקבל גם אם לא שרתה שרות לאומי או צבאי.


 1. הוא אדם בעל אופי טוב.


 1. הוא אינו חבר באגודה אחרת שמטרותיה דומות למטרות האגודה.


 1. הוא אזרח ישראל או תושב קבע  בישראל.


 1. תאגיד: קבלת תאגיד שאינו אגודה שיתופית כחבר באגודה תיעשה בכפוף להוראות סעיף 6(1) לפקודת האגודות השיתופיות.

5.  א.  המבקש להתקבל כחבר אגודה יגיש לאגודה בקשה בכתב בנוסח הבא ובצירוף  
         פרטים אישיים ותולדות חיים על גבי טופס שייקבע ע"י האגודה.
         " אני________ בעל ת.ז. מס'__________ מ-_________ מבקש בזה להתקבל כחבר באגודה_________ אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית בע"מ. אני מתחייב לציית לתקנות האגודה ולמלא אחר ההחלטות וההוראות של האסיפה הכללית, של ועד ההנהלה, של המוסדות האחרים של האגודה והפקידים המוסמכים מטעם האגודה, ואני מקבל על עצמי אחריות לכל ההתחייבויות והתנאים שנקבעו בתקנות אלו. אני מסכים כי הכתוב בספרי האגודה יחייב אותי בכל ענין הקשור לחובותי ולתביעותי ממנה. אני מצהיר בזה שהעובדות והפרטים שנמסרו על ידי לאגודה והמשמשים כיסוד לקבלתי כחבר לאגודתכם הם נכונים ואני מקבל על עצמי אחריות מלאה לדיוקם.       לא אוכל לטעון על התיישנות ודינו של כתב זה הוא כדין הסכם מיוחד לפי הוראות חוק ההתיישנות תש"ח-1958.


 1. הבקשה להתקבל כחבר האגודה בצירוף ל המסמכים דלעיל, תימסר לועדת קליטה.


6.  א.  הבקשה להתקבל כחבר האגודה שהוגשה לאגודה, נשארת בתוקף עד להחלטה סופית בה, בתנאי כי האדם שהגיש אותה – מתקיימות לגביו וממשיכות להתקיים לגביו כל סגולות הכשירות החלות עליו והמפורטות בסעיף 4 בתקנון זה.


 1. ועדת הקליטה רשאית לדרוש מאת המבקש להתקבל כחבר באגודה להמציא לו כל מסמך או אישור אשר לדעתה דרוש לשם דיון וקבלת החלטה בבקשתו וכן רשאית היא לדרוש ממנו להתייצב בפניה בכל עת שיקבע על ידה כדי לענות על שאלות ולתת הסברים.


 1. המבקש להתקבל כחבר האגודה אשר לא ימציא לועדת קליטה את הנדרש ממנו ו/או לא יתייצב בפניה רשאית הועדה שלא לדון בבקשתו ולדחותו מחוסר פרטים.


7.  המבקש להתקבל כחבר על ידי רכישת בית של חבר עוזב יצרף לבקשתו כאמור בסעיף 5  

    דלעיל גם את המסמכים הבאים:-
    א.  חוזה בדבר רכישת הזכויות מן החבר העוזב.
    ב.  מכתב מאת החבר העוזב על ותור על חברותו באגודה.


8.  מועמדותו של אדם להתקבל כחבר באגודה מותנית במגוריו בישוב במשך שנת מועמדותו, אלא אם ועדת קליטה באישור של ועד ההנהלה החליטה אחרת.


9.  א.  המבקש להתקבל כחבר באגודה יהיה במעמד של מועמד לתקופה שלא תעלה על שנים עשר חודשים מים הגשת בקשתו להתקבל כחבר לידי ועדת הקליטה.
    ב.  המועמדות יכולה להפסק בכל עת, גם לפני המועד שנקבע לכך.


    ג.  הפסקת המועמדות תוכל להיות מרצונו של המועמד או מרצון האגודה.


 1. המועמד לחברות באגודה, תוך תקופת המועמדות וכל עוד אינו חבר האגודה, הוא בר רשות בלבד באגודה ובישוב.


 1. הבקשה להתקבל כחבר האגודה שהוגשה לאגודה, נשארת בתוקף עד להחלטה סופית בה, בתנאי כי האדם שהגיש אותה – מתקיימות לגביו וממשיכות להתקיים לגביו סגולות הכשירות המפורטות בתקנון זה.


10.  ועדת הקליטה תפרסם את רשימת המועמדים.


11.  בתום תקופת המועמדות, כאמור לעיל, או במועד מוקדם יותר אם החליטה על כך
     ועדת הקליטה בהחלטה מפורטת, תדון ועדת הקליטה בבקשה להתקבל כחבר ותחליט בה  ברוב קולות חבריה.


12.  ועדת הקליטה תביא את החלטה בדבר הבקשה להתקבל כחבר האגודה לאסיפה הכללית הראשונה שלאחר קבלת ההחלטה.  ואם יהיה צורך בכך – יקרא ועד ההנהלה לפי דרישת ועדת הקליטה לאסיפה כללית מיוחדת שתדון בבקשה זו.


13.  א.  ועדת הקליטה מוסמכת לדחות על הסף כל בקשה להתקבל כחבר האגודה אם היא סבורה שלא נתמלאו במבקש סגולות הכשירות המנויות בסעיף 4 לתקנון זה, כולן או מקצתן.

    

 1. החליטה ועדת הקליטה לדחות את הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) דלעיל או שהיא דחתה את הבקשה מן הסיבות המנויות בסעיף 6(ג) לתקנון זה, אין היא חייבת להביא את הבקשה לדיון באסיפה הכללית, אולם עליה למסור על כך באסיפה הכללית הראשונה שלאחר קבלת ההחלטה.


 1. אין ועדת הקליטה חייבת לנמק למבקש את החלטתה במקרה שהחליטה לדחות על הסף את בקשתו של אדם להתקבל כחבר אגודה.


 1. חבר האגודה רשאי להגיש לועדת הקליטה ערר על החלטתה לדחות על הסף בקשתו של אדם להתקבל כחבר האגודה.
  הערר יוגש תוך 15 יום מיום שנמסרה החלטת ועדת הקליטה למבקש ולאסיפה הכללית.


14.  החלטת האסיפה הכללית בדבר קבלת חבר לאגודה תתקבל בהצבעה חשאית וברוב רגיל של המצביעים באסיפה, ובלבד שנושא זה נכלל מראש בסדר יומה של האסיפה הכללית הזו. קולות הנמנעים מההצבעה לא יובאו בחשבון במנין הקולות.


15.  אין האגודה או כל רשות מרשויותיה חייבים לתת כל נימוק במידה שהאסיפה הכללית החליטה לדחות את הבקשה להתקבל כחבר האגודה.


16.  בוטלה מועמדותו, בין על ידו, בין על ידי האגודה, חייב המועמד תוך שבועיים מביטול מועמדותו, אלא אם הוסכם בכתב אחרת בינו לבין האגודה, לפנות כל מקרקעין, לרבות צריף, אוהל וכל מיתקן אחר המשמש למגורים, אף אם אינו מחובר לקרקע, המוחזק על ידו או כל ידי התלויים בו, ולעזוב תחום הישוב עם כל התלויים בו מבלי שיהיה זכאי לקבל או לתבוע פיצויים או תשלום או תמורה אחרת כלשהיא, בכסף או בעין וללא כל תביעה או טענה אחרת, ועד לעזיבתו כאמור את תחום הישוב – יחולו עליו ועל התלויים בו הוראות סעיף 9 ד'.


17.  א.  המבקש להתקבל כחבר האגודה שחברותו נתאשרה באסיפה הכללית – יהיה חבר אגודה.


 1. כל החתום על הבקשה לרישום האגודה הוא חבר אגודה מים רישומה וזאת על אף כל הוראה אחרת של תקנון זה בדבר קבלת חברים – אלא אם חברותו פוקעת בנסיבות המפורטות בתקנון זה, ובהתאם להוראות התקנון.


פקיעת חברות


18.  חברותו של חבר אגודה פוקעת בכל אחד מן המקרים הבאים:-
    

 1. במותו.


 1. במקרה של יציאתו מהאגודה אחרי מתן הודעה בכתב לאגודה. חברותו באגודה תפקע בתום ששה חודשים מיום קבלת ההודעה על ידי האגודה בתנאי שחברותו לא תפקע כל זמן שהוא חייב כסף לאגודה, וכן כל עוד הוא מקבל מהאגודה שרות כל שהוא, אלה אם ועד ההנהלה החליט לשחרר את החבר מתנאי זה.
  ועד ההנהלה רשאי לותר על המועד של ששה חודשים, כולו או מקצתו.

 2. אם העביר את זכויותיו בחוזה החכירה הרשום בשמו ו/או בחדלו להיות בעל זכויות על הבית בישוב מסיבה כל שהיא או בעקרו את מושבו מן הישוב ולא הודיע על רצונו לצאת מן האגודה ולהפסיק את חברותו בה בתנאי שועד הנהלה מחליט על זה ומוחק את שמו מספר החברים.
  ועד ההנהלה רשאי להתיר לחבר האגודה לגור מחוץ לישוב במקרים יוצאים מן הכלל ומנימוקים שיירשמו בפרטיכל.

  1. במקרה של הוצאתו מהאגודה כאמור בהוראות תקנון זה.


19.  ביקש חבר, הרוצה לצאת ממנה, להפסיק חברותו באגודה לפני תום ששה חודשים מיום קבלת הודעתו להפסקת חברותו והאגודה הסכימה לכך, תיפסק חברותו בתאריך שהאגודה תחליט עליו, אולם בכפיפות לתנאים המפורטים בתקנון זה.


20.  אלו העילות להוצאת חבר מהאגודה:

 1. החבר העביר את זכויותיו בחוזה החכירה הרשום על שמו על הבית בישוב ללא הסכמת ו/או ידיעת האגודה.


 1. החבר חדל להיות בעל זכויות בבית בישוב מסיבה כלשהי.


 1. אם אבדו לחבר סגולות ההכשרה שלו, כולן או מקצתן כמפורט בסעיף 4.


 1. החבר הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עמה קלון או שיש בה משום מעשה ידיו נגד האגודה או נגד עניניה.


 1. החבר מסרב לשאת בעול הבטחון בישוב.


 1. החבר אינו משלם לאגודה את חובותיו או אינו ממלא אחר התחייבויותיו כלפיה, או אינו נשמע להחלטות והוראות רשויות האגודה, או מפר הוראות תקנון זה.


 1. החבר נוהג שלא ביושר כלפי האגודה או גורם לה רעה או פוגע בעניניה או בעניני חבריה או בחייהם הסדירים של האגודה וחבריה.


 1. החבר הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד, ניתן צו לפרקו.


21.  קיימת אחת העילות להוצאת חבר מהאגודה וועד ההנהלה קבע בישיבתו את עובדת קיומה של עילה זו והדבר נרשם בפרטיכל של ישיבת הועד שדנה בכך וועד ההנהלה החליט לפעול לשם הוצאתו של חבר זה מהאגודה – יודיע ועד ההנהלה לחבר הנ"ל, בכתב, על העילה ועל ההחלטה הזו.
     ההודעה לחבר כאמור, תישלח בכתב לא יאוחר מ- 15 יום לפני יום האסיפה הכללית העומדת לדון בהוצאתו מהאגודה.


22.  חברותו של חבר האגודה פוקעת מרצונה של האגודה:-
     א.  אם קיימת לגביו עילה להוצאתו מהאגודה והעילה הינה מן העילות המפורטות בסעיף 20 של תקנון זה ; וכן


 1. אם קויימה אסיפה כללית אשר בסדר יומה נכללה הצעה להוציא את החבר הנ"ל מהאגודה; וכן


 1. אם השתתפו באסיפה הכללית הנ"ל רוב חברי האגודה; וכן


 1. אם הצביעו באסיפה הכללית הנ"ל בעד הוצאת החבר הנ"ל מהאגודה שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה באסיפה זו וההצבעה היתה חשאית.


פנקס חברי האגודה


23.  האגודה תנהל פנקס חברי אגודה ובו יהיה רשום כל חבר מחברי האגודה.


24.  פנקס חברי האגודה יכלול את הפרטים של כל חבר הרשום בו כדלקמן: -
     א.  שם המשפחה.


 1. השם הפרטי.

 2. מספר הזהות.

 3. תאריך תחילת החברות באגודה ותאריך רישומו בפנקס.

 4. תאריך ההחלטה של קבלת החבר כחבר באגודה, אם תאריך זה שונה מתאריך תחילת החברות באגודה.

 5. תאריך הפסקת החברות באגודה ותאריך הרישום.

 6. חתימת המוסמך לחתום בשם האגודה בפנקס חברי האגודה.


25.  בפנקס חברי האגודה יירשמו פרטים נוספים על הפרטים המנויים מסעיף 24 דלעיל, אם חוק האגודות השיתופיות על תקנותיו, הוראות רשם האגודות השיתופיות, תקנון זה או החלטות האסיפה הכללית של חברי האגודה מחייבים זאת.


פרק ג':   רשויות האגודה


האסיפה הכללית


26.  הרשות העליונה באגודה היא האסיפה הכללית של חבריה והיא תקבע את שיטות ניהול האגודה ואת דרכי פעולתה, תחליט בכל הנושאים העקרוניים הקשורים באגודה ובפעולתה ותפעל בהתאם להוראות פקודת האגודות השיתופיות, תקנות האגודות השיתופיות ותקנון זה.


27.  האסיפה הכללית תוכל להתחיל בדיוניה ולקבל החלטות, אם היא תיפתח ע"י נציג ועד ההנהלה ובנוכחות רוב חברי האגודה.


28.  אם בפתיחת האסיפה על ידי היו"ר לא יהיו נוכחים בה חברים במספר הדרוש לפי סעיף 27 של תקנון זה, תידחה האסיפה למועד אחר שנקבע על ידי ועד ההנהלה ואשר יהיה לפחות חצי שעה מאוחר יותר מהמועד שנקבע לקיומה של האסיפה הראשונה אולם לא יאוחר משלושים יום מאותו המועד.
     אם יהיה על סדר יומה של האסיפה הכללית שינוי בתקנון והשינוי המוצע לא קיבל את אישורו המוקדם של הרשם כנקבע בחוק, לא תיקרא האסיפה הכללית הנדחית לפני עשרה ימים מהמועד שנקבע ולא יאוחר משלושים יום.  האסיפה הנדחית תהיה חוקית בכל מספר המשתתפים.

29.  האסיפה הכללית לא תכונס בשבתות וחגים ואף לא בערביהם.


30.  בהצבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד בלבד.


31.  ההצבעה באסיפה הכללית תעשה בהרמת ידים ותהיה גלויה, אולם היא תהיה חשאית

אם ידרש הדבר על ידי עשירית לפחות מן החברים הנוכחים באסיפה, וכל זאת בכפוף להוראות הסעיפים 14, 22(ד) של תקנון זה, לפיהם הצבעה על קבלת חבר ועל הוצאת חבר תהיה חשאית בכל מקרה.


32.   כל החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב קולות המצביעים פרט להחלטות בנושאים שלגביהם נדרש – בפקודת האגודות השיתופיות, בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון זה – רוב גדול מהנ"ל, ובכל מקרה במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים מההצבעה. במקרה שיהיו הקולות בעד ונגד שווים – תידחה קבלת ההחלטה.


33.  כל החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית תחייב כל חבר מחברי האגודה, בין אם הוא נוכח באסיפה ובין אם נעדר ממנה, בין אם השתתף בהצבעה ובין אם לא השתתף בה, בין אם הצביע בעד ההחלטה ובין אם הצביע נגדה או נמנע מההצבעה.


34.  האסיפה הכללית תיקרא על ידי ועד ההנהלה, על פי החלטת ועד זה או על פי דרישה בכתב, המופנית אליו והכוללת את סדר יומה של האסיפה הכללית הנדרשת; וזאת אם הדרישה נתקבלה:
     מרשם האגודות השיתופיות

     או מברית הפקוח
     או מועדת הבקורת
     או מרבע אחד, לפחות, מכלל מספר חברי האגודה אך לא יותר – 50 חברים.


35.  נתקבלה דרישה כאמור בסעיף דלעיל – יקרא ועד ההנהלה לאסיפה כללית תוך 7 ימים מיום קבלת הדרישה.


36. כל פגם בסדרי קריאתה של האסיפה כללית או בניהולה או כל פסול בחברותו באגודה של אדם שהשתתף באסיפה זו – לא יפגעו בכשרות החלטותיה, אם על ידי כך לא נגרם במישרים עיוות דין.


37. הזמנה לאסיפה כללית תכלול את סדר יומה, תובא לידיעת כל חברי האגודה על ידי פרסומה במקום בולט ופומבי בישוב וכל זאת לא יאוחר משלושה ימים לפני יום האסיפה.


38. אם לפחות רבע מכלל חברי האגודה אך לא יותר מ- 50 חברים דרשו בכתב מועד ההנהלה לכלל בסדר יומה של האסיפה ענינים ונושאים שונים, והדרישה נמסרה לועד ההנהלה 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, יתקיים דיון גם בענינים בנושאים אלה באסיפה הכללית.


39.  האסיפה הכללית תאשר את סדר יומה בתחילת האסיפה ותוכל להחליט רק בענינים ולגבי נושאים שנכללו מלכתחילה בסדר היום שפורט בהזמנה לאותה אסיפה, או שנוספו לסדר היום לפי סעיף 38.


40. אסיפה כללית שנתית תיקרא ותכונס כל שנה, על ידי ועד ההנהלה, וזאת לא יאוחר מתום תשעה חודשים מעבור שנת הכספים של האגודה.


41. בסדר יומה של האסיפה הכללית השנתית יכללו הסעיפים הבאים:-


     א.  בחירת יו"ר האסיפה ומזכירה.
     ב.  דין וחשבון של ועד הנהלה על פעולות האגודה ומצב עסקיה.


 1. דיון במאזן וחשבון רווח והפסד ואישורו.


 1. דין וחשבון של ועדת הבקורת ושל רשויות אחרות של האגודה.


 1. דיון בתקציב השנתי ואישורו.


 1. דיון בהערת רשם האגודות השיתופיות או בהערות מבקר החשבונות.


 1. בחירת רשויות האגודה.


 1. כל נושא אחר הכלול על יד ועד ההנהלה בסדר יומה של האסיפה.


42.  בסדר היום של האסיפה הכללית, שנקראה בהתאם לדרישה, כאמור בסעיפים 35 – 34 הנ"ל, יהיו כלולים הענינים והנושאים שצויינו בדרישה זו כענינים וכנושאים שיש לדון בהם.


43. האסיפה הכללית תבחר בועדות ובמוסדות, בנוסף לועד ההנהלה ולועדות הנזכרות בתקנון – אם תמצא לנכון לעשות זאת ובתנאי כי תפקידיהם, סמכויותיהם ופעולותיהם יהיו תואמים את פקודת האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות ואת התקנון הזה, וכן בתנאי כי לועדות ולמוסדות אלה לא תוענקנה סמכויות שהן מסמכויותיו הבלעדיות של ועד ההנהלה.


44. בכל אסיפה כללית יבחרו ביושב ראש האסיפה ובמזכיר האסיפה.


45.  כל דבר הנידון באסיפה הכללית וכל החלטותיה ירשמו בספר הפרטיכלים של האסיפות הכלליות.


46.  בכל פרטיכל של אסיפה כללית ירשם מספר כל חברי האגודה ביום האסיפה ומס]ר חברי האגודה המשתתפים באסיפה זו.


47. כל פרטיכל של אסיפה כללית, על כל דפיו ועל כל העתקיו, יחתם על ידי יושב ראש האסיפה ועל ידי מזכיר האסיפה וליד חתימות אלו תוטבע חותמת האגודה.  הפרטיכל יועבר אל רשם האגודות השיתופיות באמצעות ברית הפיקוח, תוך 14 יום.


ועד ההנהלה


48. ועד ההנהלה יפעל לטובת האגודה במסגרת מטרותיה, בהתאם לתקנון זה ובהתאם להחלטות האסיפות הכללית של חברי האגודה.


49. לועד ההנהלה תהינה כל הסמכויות שיש לאגודה עצמה, פרט לסמכויות האסיפה הכללית השמורות במפורט לה ורק לה , הן לפי פקודת האגודות השיתופיות, הן לפי תקנות האגודות השיתופיות והן לפי הוראות תקנון זה.


50.  ועד ההנהלה יבחר על ידי האסיפה הכללית, הין ישירות ובין בקלפי. במקרה והבחירות יערכו בקלפי הן תערכנה בהתאם להוראות החוק.


51.  מספר חברי ועד ההנהלה יהיה חמישה לפחות, כשכל אחד מהם הוא בן 21 שנה לפחות.


52.  ועד ההנהלה יבחר למשך שנתיים וימלא את תפקידו במשך שנתיים; לא נבחר ועד הנהלה חדש עם סיום שנתיים אלו, מכל סיבה שהיא – ימשיך ועד ההנהלה הקיים לכהן בתפקידו עד לבחירת ועד הנהלה חדש.  אולם בתנאי כי ועד ההנהלה של האגודה לא יכהן בתפקידו ולא ישמש כועד ההנהלה של האגודה יותר משלוש שנים רצופות לאחר בחירתו.
     האגודה חייבת להודיע בכתב לרשם האגודות באמצעות ברית הפיקוח תוך 15 יום על בחירת ועד הנהלה.


53.  חבר ועד ההנהלה, שתקופת כהונתו נסתיימה, יוכל להבחר מחדש.


54.  אם תוך תקופת כהונתו של ועד ההנהלה יחדל אחד מחבריו לשמש בתפקיד של חבר ועד הנהלה – יהיה לחבר הועד מועמד, אשר מספר הקולות שהוא קיבל בבחירות האחרונות לועד ההנהלה הוא הגדול ביותר אתרי מספר הקולות שקיבלו,  החברים שנבחרו לועד ההנהלה בבחירות אלו.


55.  אם אין מועמד כאמור בסעיף דלעיל – תיקרא על ידי ועד הנהלה אסיפה כללית וזו תבחר בחבר נוסף לועד ההנהלה במקום החבר, שחדל לשמש בתפקידו כחבר ועד ההנהלה; וכל זאת תוך 30 יום מיום בו חדל הנ"ל לשמש בתפקידו הנ"ל.


56.   היו לשני מועמדים או ליותר מספר שווה של קולות תיערך הגרלה בין מועמדים אלה ויהיה לחבר הועד אותו מועמד מבין הנ"ל, שזכה בהגרלה.

57.  אדם, שהיה לחבר ועד ההנהלה בהתאם לסעיפים, 54, 55, 56 הנ"ל ישמש בתפקידו כחבר ועד זה עד לבחירת ועד הנהלה חדש.


58.  חבר ועד ההנהלה לא יהיה חבר ועד זה ויחדל למלא תפקיד של חבר ועד זה; בנסיבות המפורטות בתקנות האגודות השיתופיות.


59.  ועד ההנהלה יבחר מבין חבריו את יושב ראש ועד ההנהלה בישיבתו הראשונה.


60.  ועד ההנהלה יתאסף לעת הצורך ולא פחות מפעמיים בחודש.


61.  יושב ראש ועד ההנהלה יקרא את הועד לישיבה בהתאם לסעיף דלעיל בכל עת שתראה לו וכן כל פעם כאשר יקבל דרישה לכך מאת שנים מבין חברי ועד ההנהלה.


62.  נקרא ועד ההנהלה לישיבה והיושב ראש לא בא לישיבה – יוכל למלא את תפקידו בישיבה זו חבר אחר של ועד ההנהלה, שייבחר על ידי המשתתפים בישיבה.


63.  בהצבעה בישיבת ועד ההנהלה יהיה לכל חבר הועד קול אחד בלבד.


64.  ועד ההנהלה יוכל לדון בישיבתו בכל ענין שהוא, שבתחום סמכויותיו ויוכל לקבל החלטות בישיבתו בכל ענין שהוא, שבתחום סמכויותיו בנוכחות רוב חברי הועד.


65.  החלטת ועד ההנהלה תתקבל בישיבת הועד ברוב קולות חבריו.  אם דעות חברי הועד יתחלקו במידה שווה, תהיה ליו"ר דעה מכרעת.


66.  ועד הנהלה יסמיך שניים או יותר מחבריו – לחתום בשם האגודה על מסמכים ותעודות וחתימותיהם ביחד של שניים ובין בעלי זכות החתימה האלה תחייבנה, בצירוף חותמת האגודה, את האגודה; וזאת בתנאי כי לפחות אחד מהחותמים בפועל יהיה חבר ועד ההנהלה.


67. ועד הנהלה רשאי לקבוע לגבי זכות החתימה תנאים נוספים לאמור לעיל.

68.  החלטת ועד ההנהלה – בדבר חתימה בשם האגודה ובדבר תנאי החתימה – תישאר בתוקף כל עוד לא שונתה כדין או כל עוד לא נתקבלה כדין ע"י ועד ההנהלה החלטה אחרת בדבר חתימה ובדבר תנאי חתימה, אולם בכפוף להוראות הסעיף 52 הנ"ל.


69.  כל דבר הנדון בישיבת ועד ההנהלה וכל החלטותיו ירשמו בספר הפרטיכלים של ישיבות ועד ההנהלה.


70.  כל פרטיכל ישיבת ועד ההנהלה, על כל דפיו ועל כל העתקיו, יחתם על ידי יושב ראש הועד – או על ידי חבר הועד, שמילה את מקומו בישיבה זו, וליד החתימה תוטבע חותמת האגודה.


71. ועדת הבקורת תבחר על ידי האסיפה הכללית והוראות סעיפים 57 – 52 בשינויים

המתאימים יחולו על ועדת הבקורת.


72.  מספר חברי ועדת הבקורת יהיה שלושה לפחות, כשכל אחד מהם הוא בן 21 שנה לפחות.


73.  אלה לא יהיו חברי ועדת בקורת: חבר ועד ההנהלה, קרוב של ועד ההנהלה ובעל זכות חתימה בשם האגודה.


74.  אלה תפקידי ועדת בקורת: -
     


 1. תבחן את פעולות האגודה, רשויותיה ומוסדותיה,  מבחינה כלכלית, מבחינת היעילות, מבחינת טוהר המידות ומבחינת החוק ותקנון זה.


 1. תקבל תלונות מחברי האגודה ותדון בהם;


 1. תבדוק את חשבונות הקופה ואת מצבה;


 1. תבדוק את ביצוע החלטות רשויות האגודה ומוסדותיה.


75.  ועדת הבקורת תדרוש מועד ההנהלה קיום אסיפה כללית של חברי האגודה, אם תראה צורך בכך וכאשר יראה הדבר בעיניה.


76.  ועדת הבקורת תגיש דין וחשבון לאסיפה הכללית השנתית ולכל אסיפה כללית שתיקרא ותקוים לפי דרישת הועדה הזו.


77. ישיבות ועדת הבקורת תתקיימנה לעת הצורך ולא פחות מפעם בחודשיים.


78.  אחד מחברי ועד ההנהלה או אחד מעובדי האגודה ישמש מזכיר האגודה, והוא ימלא את כל התפקידים שיוטלו עליו על ידי ועד ההנהלה.


79. אחד מחברי ועד ההנהלה או אחד מעובדי האגודה ישמש גזבר באגודה והוא יפעל בהתאם להוראות ועד זה.


80.  הגזבר ימסור דין וחשבון על פעולותיו הכספיות, על הפעולות שתבוצענה על ידיו בתוקף תפקידו ועל מצבה הכספי של האגודה – כאשר ידרש לעשות זאת על ידי ועד ההנהלה או על ידי ועדת הבקורת.


81.  ועד ההנהלה יקבל לעבודה עובדים, יעסיקם ויפטרם הכל בהתאם לצרכים ולשם השגת מטרותיה של האגודה ויקבע את תנאי עבודתם.


82.  ועדת קליטה תבחר כל שנה על ידי האסיפה הכללית, בין ישירות ובין בקלפי שתהיה קבועה ולא ניידת.

83.   מספר חברי ועדת הקליטה יהיה שלושה, כשכל אחד מהם הוא בן 21 שנה לפחות.


84.  חבר ועד הנהלה וחבר ועדת הבקורת לא יכולים להבחר לועדת קליטה.


85.  ועדת הקליטה תדון בקשות להתקבל כחבר האגודה, תחקור ותדרוש פרטים מאת המבקשים והתקבל ככל שתמצא לנכון, תראיין אותם ותגיש המלצותיה בפני האסיפה הכללית לבד מן הבקשות שהחליטה לדחותן על הסף.


פרק ד': הון האגודה; כספים וחשבונות

הון האגודה


86.  הון האגודה מורכב מ-

     א. השתתפות החברים בהון.


 1. תרומות והכנסות אחרות.


ג.  קרנות.


87.  כל חבר האגודה ישתתף בהונה בסכום אשר גובהו ואופן סילוקו ייקבעו מזמן לזמן על ידי האסיפה הכללית ויהיה לא פחות מ- 5000 ל"י.


88.  האגודה תיסד קרנות ותנהלן, אם תמצא לנכון לעשות זאת, ובתנאי כי הקרנות האלו תפעלנה בתחום מטרות האגודה ובהתאם לתקנון זה.


89.  חבר האגודה ישתתף בקרנותיה ותנאי השתתפותו בשיעוריה ייקבעו, מדי פעם בפעם, על ידי האסיפה.


90.   הון האגודה ינוהל באופן שיאפשר קביעת חלקו של כל חבר מחברי האגודה בהון זה ואת סכום השתתפותו בפועל של כל חבר חברי האגודה בכל קרן מקרנות האגודה.


תשלומים


91.  חבר האגודה ישלם בכניסתו לאגודה דמי כניסה בסכום שיוחלט עליו על ידי ועד ההנהלה מפעם לפעם.


92.  א.  חבר האגודה ישא בהוצאות יסוד, הוצאות שוטפות וניהול, והוצאות מיוחדות ותמורת השירותים הניתנים לו וכל זאת בסכומים כפי שתקבע, מדי פעם בפעם על ידי ועד ההנהלה בהתאם לתקנון זה ובכפוף למטרות האגודה.


     ב.  חבר האגודה ישלם במועדו את חלקו במיסים והיטלים אחרים של הממשלה המוטלים על הרכוש הציבורי או הרכוש המשותף של האגודה. האגודה רשאית לשלמם על חשבון החבר ולגבותם בחזרה ממנו.


93.  חבר האגודה ישלם את תשלומיו בהתאם לאמור לעיל בשיעורים ובמועדים שנקבעו על ידי רשויות האגודה.


פדיון זכויות חבר


94.  אדם שחברותו באגודה פקעה – האגודה תשלם לו את תמורת חלקו בהון האגודה, לרבות חלקו בקרן מהקרנות המוחזרות, אם הן קיימות באגודה והמנוהלות על ידיה ואם האגודה החליטה, עם יסוד קרן זאת, שהיא קרן מוחזרת; את התמורה הנ"ל תשלם האגודה לאדם הנ"ל בערכו הנקוב של חלקו הנ"ל ללא ריבית ובכפיפות להוראות תקנון זה ובהתאם להוראות החוק.


95.  אדם שחברותו באגודה פקעה – התשלום, שישולם לו לפי הסעיף 94, יבוצע תוך שנתיים מיום פקיעת חברותו באגודה.


96.  אדם שחברותו פקעה ושבמקומו נתקבל, כחבר אגודה, אדם אחר – התשלום לאדם, שחברותו באגודה פקעה, יבוצע כאשר יתקבל במקומו האדם האחר הנ"ל ולא יאוחר משנתיים מיום פקיעת החברות הנ"ל.


97.  אדם שחברותו פקעה – האגודה תפעל לגביו, בנוסף לאמור בסעיפים 94, 95, 96 לעיל, כמפורט בסעיף 116 של תקנון זה.


98.  האגודה רשאית לנכות מפדיון זכויות החבר סכומים אלה: -


 1. סכום המגיע לאגודה מהחבר בין הגיע מועד הפרעון ובין שטרם הגיע.


 1. סכום המגיע לאגודה ממי שהחבר ערב לו בתנאי שמועד פרעונו חלף והסכום לא נפרע.


 1. שיעור יחסי לפיחות ערך הון האגודה מחמת הפסדים ליום שפקעה החברות ובלבד שהפיחות הוא עד כדי כך שאילו פורקה האגודה לא היו מחזירים לכל אחד מהחברים את מלוא הסכום ששולם על ידם בהון האגודה.


אחריות החברים


99.  א.  חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה, במקרה של חיסולה, בשיעור פי שניים מסכום השתתפותו בהון האגודה.

    

     ב.  חבר האגודה יהא חייב בגבולות אחריותו לפי תקנון זה גם לחובות של האגודה לתקופה שטרם התקבל כחבר באגודה.


100.  אחריותו של חבר לשעבר לחובות האגודה, במקרה של חיסולה, כפי שהיו קיימים בעת שחדל להיות חבר בה, היא לתקופה של שתי שנים מתום שנת הכספים, אשר בה חדל הנ"ל להיות חבר באגודה.


101.  אחריות עזבון חבר האגודה, שחברותו פקעה עקב מותו, לחובות האגודה, במקרה של חיסולה, וכפי שהיו קיימים בשעת מותו, היא לתקופה של שנה אחת מתום שנת הכספים, שבה נפטר החבר הזה.


ערבות


102.  מהותה ושעורה של ערבות החברים והחברים לשעבר, במקרה של חיסול האגודה, יהיו בהתאם לסעיפים 99, 100, 101 לעיל.


שנת הכספים


103.  א.  שנת הכספים של האגודה היא תקופה של 12 חודשים, המתחילה כל שנה מיום 1
            באפריל והמסתיימת בשנה שלאחריה ביום 31 במרץ.


 1. האסיפה הכללית תאשר מדי שנה בשנה תקציב שנתי ובין היתר גם להחזקת נכסי האגודה והנהלתן וכן לפעולות שוטפות.


ג.  ועד ההנהלה אינו רשאי לחרוג מן התקציב שאושר ללא הסכמת האסיפה הכללית.

הנהלת החשבונות


104.  האגודה תנהל את ספרי החשבונות שלה בצורה תקינה, ביעילות ובאופן שישקף את מצבה הכלכלי, הכספי והמשקי של האגודה, בהתאם ופקודת האגודות השיתופיות, לתקנות האגודות השיתופיות ותקנון זה; והן בהתאם להוראות רשם האגודות השיתופיות ורואה החשבון של האגודה.


105.  ועד ההנהלה של האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ושל פנקסיה.


106.  ועד ההנהלה של האגודה יכין לכל שנת כספים מאזן שנתי וחשבון רווח והפסד – תוך 4  חודשים מתום שנת הכספים שלה, בצורה ובנוסח שיהיו תואמים ת פקודות האגודות השיתופיות, את תקנות האגודות השיתופיות ואת התקנון הזה.


בקורת החשבונות


107.  המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד וכן החשבונות, התעודות והמסמכים אשר אותם יש לצרף למאזן זה, ימסרו על ידי האגודה לביקורת מיד עם סיום הכנתם ותוך 4 חודשים מתום שנת הכספים של האגודה.


108.  המאזן השנתי, חשבון הרווח וההפסד, חשבונות האגודה, תעודותיה, מסמכיה ופנקסיה יבוקרו על ידי רואה חשבון שימונה על ידי האגודה מפעם לפעם.


109.  חברי האגודה ועובדיה וכן חברי ועד ההנהלה שלה יסייעו לרואה החשבון של

האגודה בביצוע הביקורת, האמורה בסעיפים 107 ו- 108 לעיל, בדרך היעילה ביותר,

וימסרו לה כל הידיעות, ההסברים, התעודות, המסמכים והפנקסים הדרושים לכך.


חשבונות חברים

110.  חבר שקיבל מהאגודה העתק חשבון יהיה רשאי לערער עליו בכתב תוך שני חודשים מיום שקיבלו. לא ערער החבר על החשבון שהומצא לו, יחשב הדבר כהודאה מצידו בנכונות החשבון, אלא אם ימציא תיקון לחשבון המאושר על ידי רואה החשבון של האגודה.


111.  בכל בירור, משא ומתן ודיון שהוא בין החבר לבין האגודה ישמשו ספרי הנהלת החשבונות של האגודה כהוכחה לגבי כל הנאמר בהם והעתק החשבון האחרון של החבר בחתימת יד פקיד האגודה ובחותמת האגודה, יתקבל כראיה.


פחת


112.  האגודה תפחית – מדי שנה בשנה – את ערך נכסיה היצרניים והשירותים בהתאם לחוק.


חלוקת רווחים וקרן שמורה


113.  האגודה רשאית להפריש לקרן שמורה כל סכום שהאסיפה הכללית תחליט עליו, אם יהיו לה רווחים אותה שנה.


114.  עודף הרווחים של האגודה, אם יהיו לה רווחים, כנ"ל, יושקע במפעלי האגודה ובקרנותיה וזאת בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות, לתקנון האגודות השיתופיות, לתקנון זה ולהחלטות האסיפה הכללית.
       האסיפה הכללית רשאית להחליט גם על חלוקת הרווחים בין חברי האגודה בשיעור

שיקבע על ידה.

115.  כספי הקרן השמורה מותרים לעסקים ולהשקעה, אך אסורים ללחלוקה בין חברים או חברים לשעבר.


116.  האגודה לא תשלם לאדם, שחברותו באגודה פקעה, כל סכום שהוא תמורת חלקו בקרן השמורה.


117.  האסיפה הכללית רשאית להטיל על חברי האגודה השתתפות בכיסוי הפסדים.


תשלומים לכיסוי גרעון


118.  אם יתברר בעת עריכת המאזן השנתי על ידי רואה החשבון או בכל מועד אחר, שועד ההנהלה לא חייב את החברים כדי הצורך הדרוש עבור שירותים או חומרים שסיפקה להם, רשאי ועד ההנהלה באישור רואה החשבון או על סמך מסמכים בדוקים – לחייב אותם החברים שנהנו מהשירותים או מהחומרים שסופקו, בגרעון שנוצר ולחלקו בין החברים עד כמה שאפשר, בהתאם לחלקו של כל אחד בשירותים או בחומרים הנ"ל.


פרק ה': פעולות האגודה ועסקיה


כספים והלוואות


119.  האגודה תוכל לקבל כספים, הלואות, התחייבויות, ערבויות ואשרי עד כדי שעור, שיקבע על ידי האסיפה הכללית ובהתאם לתנאים שיקבעו על ידה.


120.   האגודה רשאית – לבטחון הכספים, ההלוואות, הערבויות והאשראי שינתנו לה – לחתום על שטרות והתחייבויות וכן לשעבד את רכושה במקרקעין ובמטלטלין.


121.  האגודה תוכל לתת הלואות, מקדמות ואשראי בהתאם להנחיות האסיפה הכללית.


122.  שיעור ההלואות, המקדמות או האשראי, שינתן על ידי האגודה, וכן תנאיהם יקבעו על ידי ועד ההנהלה.


123.  חבר האגודה, שיקבל הלואה ממנה למטרה מסוימת וישתמש בה לא למטרה זאת – יהיה חייב להחזיר את ההלואה הזו מיד לאחר דרישת ועד ההנהלה לעשות זאת, בתנאים שיקבעו על ידי ועד זה, במלואה של ההלואה או אחרת, לפי החלטת הועד.


התישבות חברים


124.  האגודה תקבע הקרקע, המיועדת להתישבות  חבריה, את חלוקת החלקות לחבריה – בהסכמתם ההדדית או, באין הסכמה זו, על ידי הטלת גורל.


125.  האגודה תרכוש מקרקעין או זכויות במקרקעין לעצמה, וכן למפעלים משותפים של חבריה, המוקמים והמנוהלים בהתאם לתקנון זה.


126.  האגודה תפעל בשם חבריה,  תבוא בדברים ותנהל משא ומתן עם בעלי הקרקע או בעלי זכויות על הקרקע, ותחתום, אם יהיה צורך בכך, על חוזים והסכמים.


עבודה ואורח החיים בישוב


127.  חבר האגודה ובני משפחתו יגורו בעצמם בבית שהוא שלו או שלהם.


128.  האגודה רשאית לקבוע את אורח החיים בישוב במטרה לאפשר חיים נוחים וטובים לכל חבריה תוך כבוד הדדי, שמירה על זכויות הפרט שמירה על איכות חיים טובה.


129.  האגודה רשאית:
       א.  לחייב את חבר האגודה לבצע עבודה מסוימת בנחלתו.  

       ב.  לחייב את חבר האגודה להימנע מביצוע עבודה מסוימת בנחלתו.

130.  האגודה רשאית לקבוע, להתקין ולפרסם הוראות בדבר שיכון, בניה, החזקה, ניהול של מבנים, חצרות, פרדסים ושדות; והוראות אלו מחייבות ותחייבנה כל חבר מחברי האגודה.


131.  לא יהיה חילול שבת ומועדי ישראל האסורים בעבודה במפעלים ומוסדות השייכים לאגודה וכן במוסדות ציבוריים ובכל מפעל שבתחום הישוב למעט סעיף 134.


132.  כל חבר או תושב יהיה חופשי לנהוג כרצונו בשבת ובחג בתחומי הפרט הכוללים ביתו וחצרו.


133.  לא תהיה תנועת רכב בשבת ובחג במרכז המסחרי החינוכי והמינהלי של האגודה. האגודה תשאף לתכנן את רשת הכבישים בצורה כזאת שכל חבר החפץ בכך יוכל לבוא ולצאת מביתו ואל ביתו ברכבו בשבת ובחג מבלי לחצות את המרכז.


134.  כל מתקני הספורט לרבות , ברכת השחיה, יהיו פתוחים בשבת ובחג להנאת החברים אולם לא ימכרו כרטיסים לארועים ספורטיביים ולא ימכרו מצרכים.


135.  מבני הציבור יהיו פתוחים לציבור לארועים תרבותיים וחברתיים שאינם כרוכים בחילול שבת וחג כגון הרצאות שירה בציבור וכו'.


חינוך


136.  בית הספר וגן הילדים יהיו שייכים לזרם הממלכתי דתי תוך מגמה מיוחדת לענות על צרכי הילדים מבתים חילוניים. בתור שכזה יחולו בו השינויים הבאים:-
       המנהל והמורים של בית הספר שיומלצו על ידי הפיקוח הממלכתי דתי ייבחרו על פי פתיחותם לצורכי ילדים חילוניים. הביצוע יוטל על ועדת חינוך שתיבחר באישור ההורים.


137.  תכנית הלימודים תכלול 125% כאשר 100% כמו ממ"ד ו- 25% תכנית נוספת של
       לימודים כלליים (לא לימודי יהדות), כל ילד יחוייב ב- 110% מתוך התכנית המוצעת.


       ב- 15% מתוך התכנית הנוספת יהיה המנהל רשאי להעסיק מורים חילוניים, שיעור דינים ושיעורי תושב"ע יהיו שיעורי בחירה לתלמידים החילוניים.

138.  ההורים יהיו מעורבים בקביעת תוכנית הלימודים של ביה"ס.


139.  א.  התלמידים החילוניים יחוייבו לחבוש כיפה רק בעת שמברכים ובלימודי קודש.


       ב.  במידה שהתלמידים החילוניים והדתיים יאכלו יחד יחוייבו כל התלמידים בברכה.


 1. התפילה תתקיים לפני הלימודים כך שהתלמידים החילוניים יוכלו לבחור אם להשתתף בתפילה או לא.


140.  א.  אורח החיים במעון לפעוטות יהיה דתי.  כל הגננות במעון לילדים החל מגיל שלוש, והמטפלת האחראית לידים מגיל שנתיים עד שלוש תהיינה דתיות – המטפלות האחרות יכולות להיות גם שאינן שומרות מצוות, וזאת מתוך מגמה לענות גם על צרכיהם של ילדים ממשפחות שאינן שומרות מצוות, ברוח הנאמר בתקנון לגני חינוך חובה.
       ב.  הנהלת המעון תהיה מורכבת מצוות הנהלה מעורב שיורכב מאדם שומר מצוות ואדם שאינו שומר מצוות כאשר לראשון תהיה זכות הכרעה בענינים הקשורים באורח החיים הדתי במעון.


141.  כל בעיה אשר תתעורר בעתיד ואיה כלולה בסעיפים 136 – 140 יהיה הפתרון כנהוג בממ"ד – סעיפים 140 – 136 מהווים מקשה אחת ואין אשפרות לשנות סעיף אחד בלבד.


142.  חבר האגודה לא יקבל להחזקה ולא יחזיק בתחום הישוב מקרקעין ללא אישור האגודה וללא הסכמתה.

143.  חבר האגודה לא יקבל להחזקה ולא יחזיק בתחום הישוב יותר מאשר בית אחד ונחלה אחת ולא יקיים בעלות עליהם או זכות בהם, אם ועד ההנהלה לא החליט אחרת.


144.  לא תחולק נחלתו וביתו של חבר האגודה, לא במקרה של ירושה ולא בכל מקרה אחר; ואין בסמכות רשות מרשויות האגודה להסכים לחלוקת בית ונחלה, בין אם של חבר האגודה ובין אם הם של אדם שאינו חבר אגודה.


145.  חבר האגודה לא יהיה רשאי להעביר, להחכיר או להשכיר את זכויותיו במקרקעין, המוחזקים על ידיו, או בחלק ממקרקעין אלה, בין בבעלות בין בחכירה ראשית, בין בחכירת משנה ובין בכל צורה אחרת וכן לא יהיה רשאי להרשות ולהמשיך להרות שימוש במקרקעין המוחזקים על ידיו, ללא אישור האגודה וללא הסכמתה – לכל אדם שהוא.


146.  רצה חבר האגודה להעביר מקרקעין, אגב פקיעת חברותו באגודה, לאדם אחר, להלן "החבר החדש" – תקבל האגודה כחבר האגודה את "החבר החדש" והיא תעשה זאת בתנאי שנתקיימו לגביו סגולות הכשירות לחברות באגודה, המפורטות בתקנון זה בדבר קבלת חברים.


הורשת זכויות


147.  במקרה שהזכויות תהיינה שייכות לשני חברים, שהם בעל ואשה, ואחד מהשניים ימות, בלי להשאיר צוואה תתבטלנה עם הפטירה כל הזכויות של החבר שנפטר וכל הזכויות באגודה ובנכס תהיינה אך ורק לחבר שנשאר בחיים.
148.  נפטר חבר והוא בעל זכויות יחידי או בעל נכס יחידי באגודה ויש לו יורש יחיד יוכל לנסות להתקבל כחבר אם נתמלאו בו סגולות הכשירות המנויות בתקנון זה התקבל כחבר בתהליכים הכתובים בתקנון זה, ובלבד שהבקשה תוגש על ידו תוך 90 יום מיום מותו של החבר.


149.  נפטר חבר והותיר אחריו מספר יורשים, על היורשים לבחור מתוכם יורש אחד אשר יגיש בקשה להתקבל כחבר האגודה ובתנאי שיש לו סגולות הכשירות לפי תקנון זה ויקבל – לפי תהליכי קבלת חבר המפורטים בתקנון זה- את הזכויות ואת הנכס במקום החבר שנפטר. לא הגיעו היורשים ביניהם לידי הסכמה כאמור לעיל, תוך 6 חדשים מיום פטירת החבר, תשלם האגודה ליורשים או לנציג החוקי של עזבון המנוח סכום השווה לערך הזכויות של החבר באגודה וערך הנכס, ביום הפטירה, בהתאם להחלטות ועדת ההערכה שתהיה מורכבת מנציג האגודה, נציג היורשים ונציג התנועה.מפעלים ופעולות


150.  האסיפה הכללית רשאית להחליט : -
  

 1. על הקמת מפעלים שישרתו את חברי האגודה ועל הפעלתם.


 1. על פעולות למען חברי האגודה.


 1. על התנאים הכרוכים במפעלים או בפעולות אלה.

  אם הדבר יראה בעיניה ובתנאי כי כל זה הוא בתחום מטרות האגודה וסמכויותיה, המפורטות בתקנון זה.


זכויות וחובות של חברי האגודה


151.  חבר האגודה – זכויותיו מובטחות לו בהתאם לחוקי המדינה, לתקנון זה ולהחלטות רשויות האגודה, במסגרת מטרותיה וסמכויותיה.


152.  האגודה תבטיח את זכויות החבר, המפורטות בתקנון זה, באמצעות רשויותיה ואם יהיה צורך בכך – באמצעות מוסדות שיקבעו במיוחד לשם כך ואשר סמכויותיהם תהיינה בכפוף לסמכויות האסיפה הכללית ולסמכויות ועד ההנהלה.


153.  חבר האגודה ימלא אחר התחייבויותיו כלפיה, בין כספיות ובין אחרות, אחר הוראות התקנון הזה, אחר החלטות האסיפה הכללית ורשויות האגודה האחרות ואחר הוראותיהן. חבר האגודה יהיה אחראי לכל אי – ציות או הפרת משמעת של בני ביתו ו/או עובדיו ו/א האנשים החיים בתחומי ביתו.


154.  חבר האגודה ישתתף בהונה, ישלם את חלקו בהון זה וישלם את החובות, שהוא חייב לה בהתאם לתקנון זה, להחלטות רשויותיה ובהתאם לחשבונות שיושגו לו על ידי האגודה.


155.  חבר האגודה יקבל על עצמו אחריות לכל ההתחייבויות, הקנסות והתנאים המפורטים והרשומים בתקנון זה.


156.  חבר האגודה – הרשומות בספרי האגודה תחייבנה אותו בקשר לכל עניין הנוגע לחובותיו לאגודה ובקשר לכל ענין הנוגע לתביעותיו מהאגודה.


157.  דין חברות באגודה כדין חתימה על התחייבות, הנוגעת מתקנון זה וכדין התחייבות הנובעת מחברות באגודה.


158.  חבר האגודה, אשר לא קיים התחייבות מהתחייבויותיו, המחייבות אותו על פי תקנון זה או הפר התחייבות זו או לא קיים החלטה או הוראה של רשות מרשויות האגודה ונכח ועד ההנהלה בכך – רשאי ועד זה להטיל על החבר הזה קנס, שלא יעלה על – 5,000 ל"י ישראליות לכל מקרה של אי קיום או הפרה או אי מילוי הוראה כאמור, ובתנאי כי תקויימנה הוראות הסעיפים 159 ו- 160 של תקנון זה.


159.  חבר האגודה, שהופעל לגביו סעיף 158 לעיל – תינתן לו הזכות לערער על הטלת הקנס בפני ועדת בירורים כמפורט בסעיף 166 מתקנון זה.


160.  חבר האגודה שהוטל עליו קנס על ידי האגודה – יחוייב חשבונו באגודה בסכום הקנס וסכום זה יחשב כחוב אשר הוא חייב לאגודה.


161.  חבר האגודה יהיה אחראי לכל נזק ולכל הפסד שיגרמו לאגודה – כתוצאה ממעשה שלו או ממחדל שלו; והאגודה תהיה רשאית לחייב את חשבונו של חבר זה בתמורת הנזק הנ"ל ובתמורת ההפסד הנ"ל.


מתן שירותים ללא חברים

162.  האגודה רשאית לספק את שירותיה גם לתאגיד וגם לאדם יחיד, שאינו חבר האגודה – בכפוף למטרות האגודה וסמכויותיה, להנחיות האסיפה הכללית, בהתאם להחלטות ועד ההנהלה ולפי התנאים שיקבעו על ידי ועד זה.


163.  האגודה רשאית להתנות את מתן השירות, כאמור לעיל, בחוזה מיוחד שיחתם בין האגודה לבין מקבל השירות; לא הותנה כאמור – ינתן ויתקבל השירות בתנאים, החלים על חברי האגודה על פי תקנון זה ועל פי החלטות רשויות האגודה.


164.  הפרטים והתנאים שיקבעו בחוזה המיוחד כאמור לעיל, יוכלו להיות שונים לגבי כל חוזה וחוזה, לגבי תאגידים שונים ולגבי אנשים שונים.


165.  האגודה תוכל לעסוק עם תאגיד ועם אדם יחיד שאינו חבר האגודה – בכפוף למטרות האגודה ובתנאים שיקבעו, מדי פעם בפעם, על ידי רשויותיה.


פרק ו' : שונות


יישוב סכסוכים
166.  כל הסכסוכים הנובעים מעסקי האגודה בין חברים או בין חברים לשעבר או בין מי שתובע מכוח חבר מצד אחד ובין האגודה או ההנהלה או הפקידים של האגודה, חייבים לישבם על ידי בוררות באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירת התובע:-
       א.  פניה לרשם האגודות השיתופיות, לפי סעיף 52 לפקודת האגודות השיתופיות.


 1. פניה לתנועה לשם מנוי בורר.


 1. בסכסוכי קרקעות בין חבר לחבר או בין חבר לאגודה הבורר יתמנה על ידי התנועה וכל הצדדים שיש להם ענין בישובו של אותו סכסוך יהיו ראשים להצטרף ולהיות צד לאותו בורר והחלטת הבורר תחייב את כל הצדדים.


167.  הוראות תקנון זה מהוות שטר בוררים כללי ומיוחד ואין צורך בשטר בוררין בנפרד.


168.  הבורר לא יהיה קשור בדיני ראיות או החוק המהותי והוא יהיה רשאי לפסוק לפי שיקול דעתו הגמורה ואף ליתן צוי ביניים.


פירוק האגודה מרצון


169.  בקשה לפירוק האגודה מרצון, יכול שתוגש לרשם אחר שתתקבל החלטה באסיפה הכללית ברוב של ¾ מכלל חברי האגודה ולאחר שהוגשה לרשם בקשה כאמור בסעיף 46 (1) לפקודת האגודות השיתופיות ולאחר שההחלטה על פירוק האגודה מרצון אושרה על ידי התנועה.


170.  במקרה של פירוק האגודה יחלקו את כל הכספים שישארו בידי המפרקים לאחר פרעון חובות האגודה והחזרת השתתפות החברים בהון ובקרנות האגודה בהתאם להחלטת האסיפה הכללית, ובאישור התנועה.
חברות בתאגידים מרכזיים


171.  האגודה חברה בתנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.


מען רשום


172.  מען הרשום של האגודה הוא:- כפר אדומים ד.נ. בקעת יריחו מיקוד 90618.פרק ז' : תקנון האגודה

חוזה


173.  תקנון זה מהווה חוזה בין חברי האגודה , בינם לבין עצמם, וכן בין החברים – כולם יחד וכל אחד לחוד – לבין האגודה.


174.  תקנון זה מהווה יפוי כח בלתי חוזר והרשאה בלתי חוזרת לאגודה לפעול בשם חבריה בכל ענין בתחום מטרותיה וסמכויותיה.


שנוי תקנון


175.  החלטה על שינוי תקנון זה ועל תיקונו תהיה בה תוקף:-
       א.  אם היא נתקבלה באסיפה הכללית שנקראה במיוחד לשם כך; וכן


 1. אם נתקיימו לגבי החלטה זו הוראות תקנות האגודות השיתופיות בדבר מספר חברי האגודה המשתתפים באסיפה הכללית, שבה דנים על שינוי תקנון; ובדבר מספר המצביעים בעד ההצעה על שינוי זה; וכן


ג.  אם רשם האגודות השיתופיות אישר את ההחלטה הזו.


176.  החלטה של שינוי או תיקון הסעיפים 2א'-4א'-22ד'-136 עד 141 ו'-176. ועד בגלל או על שינוי או תיקון אחד מהם תהיה בת תוקף אם, נוסף לקיום הוראות הסעיף 175 דלעיל, היא תתקבל ברוב של שלושה רבעים מכלל חברי האגודה, כאשר קולות הנמנעים אינם מובאים בחשבון מנין הקולות.


פרק ח' : הגדרות ופרשנות


הגדרות


177.  בתקנון זה יש לביטויים, הרשומים מטה, מובן כמפורט להלן:-
       א.  תקנון – תקנון האגודה, אשר על פיהן היא נרשמה ואשר אושר על יד רשם האגודות השיתופיות, לרבות כל שינוי בהן וכל תיקון שלהם.

 1. מקרקעין – קרקע, כל הבנוי והנטע עליה וכל דבר אחר, המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחברים הניתנים להפרדה, וכן משק חקלאי א תעשייתי.


 1. מטלטלין – נכס מוחשי למינהו, חוק מקרקעין.


 1. שירות – שירות, אשר האגודה תחליט, מדי פעם בפעם, לתת או לספק אותו או שהאגודה נותנת או מספקת אותו בפועל, בהתאם לתקנון זה ובהתאם למטרותיה ולסמכויותיה.


 1. בעלות – לרבות חכירה, חכירת משנה, היות בר רשות או כל צורת החזקה אחרת וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויה או מוחזקת.


 1. נכס – כל נכס וכל רכוש, בין מקרקעין ובין מטלטלין, כסף, שווה כסף, וכן זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזרות, לרבות חלק הנכס ולרבות זכות בנכס.


 1. החלטה – החלטה של רשות מרשויות אגודה והיא נשארת בתוקף כל עוד לא בוטלה או כל עוד לא שונתה על ידי החלטה אחרת שנתקבלה כחוק.


 1. מקבלי שירות – מקבל שירות מהאגודה, בין אם הוא חבר האגודה ובין אם אינו חבר האגודה.


 1. אסיפה כללית שנתית – אסיפה כללית, המוגדרת בפקודת האגודות השיתופיות או בתקנות האגודות השיתופיות או בתקנון כ"אסיפה כללית שנתית".


 1. קרוב – בעל, אשה, בן, בת, חתן, כלה, אח, אחות, אב, אם, חותן או חמות.


 1. מנהלה – כלל רשויות האגודה ופקידיה.


 1. הועד – ועד ההנהלה של האגודה.


 1. רשם – רשם האגודות השיתופיות.


 1. תקנון – תקנות אגודה על פיהן היא נרשמה ואשר אושרו על ידי רשם האגודות השיתופיות לרבות כל תיקון שלהן.


 1. התנועה – תנועת ההתיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית בע"מ.


 1. הפקודה – פקודת האגודות השיתופיות.


 1. גוש אמונים – אגודה עותומנית – גוש אמונים.


 1. התקנות – תקנות האגודות השיתופיות שהותקנו על פי הפקודה.


 1. החוק – פקודת האגודות השיתופיות על כל תקנותיה או כל חוק אחר הבא במקומה לרבות כל תיקון שלהם.


 1. החלטה מיוחדת – החלטה המתקבלת ברוב של 2/3 או יותר קולות הנוכחים באסיפה הכללית.


פרשנות


178.  בתקנון זה – הביטויים הרשומים מטה, יפורשו להלן:-
       א.  
תקנון – תקנון זה יפורש תמיד בצורה הרחבה ביותר ושום סעיף של תקנון זה ושום הוראה מהוראותיו לא יפורשו כאילו הם באים לצמצם הוראה אחרת, אלא להיפך; והן כל סעיף וכל הוראה יראו אותם כמצטברים וגם מהווים הוראה נפרדת.


 1. מטרות וסמכויות – כל אחת מהמטרות ומהסמכויות, הרשומה בתקנון זה, בין אם היא רשומה בסעיף נפרד של תקנון זה ובין אחרת, היא מטרה או סמכות נפרדת ובלתי תלויה אחת מרעותה וכל הנאמר בתקנון זה לגבי המטרות והסמכויות וכל הנאמר בסעיף 5 – 4 של תקנון זה יפורשו תמיד בתורה הרחבה ביותר.


 1. לשון יחיד – כולל רבים ולהיפך; אלא אם נאמר בכל הוראה שהיא של תקנון זה במפורש או מכללא, אחרת.


 1. לשון זכר – כולל נקבה ולהיפך.


עקרונות התנועה


179.  העקרונות כוללים את העיקרים הכלליים של ישובי גוש אמונים כפי שהם נקבעו או יקבעו, מדי פעם בפעם, במפורט או מכלל החלטות התנועה, בהחלטות מזכירות גוש אמונים, בתקנון, בתקנות, בהחלטות או בכללים של מועצת גוש אמונים או ע"י הנוהגים והמנהגים של הישובים הקהילתיים והאחרים של גוש אמונים אם במידה שאלה אינן סותרים את העקרונות, העיקרים, התקנון, התקנות, ההחלטות או הכללים הנזכרים לעיל וכולל את עקרון ההסתנפות לתנועה, את עקרון קיומה ופיתוחה של ההתישבות הקהילתית והאחרת של גוש אמונים.


פרק ט' : התנועה, עקרונותיה וזכויותיה


180.  התנועה לא תהנה מזכויות שמהן נהנים חברי האגודה לפי תקנון זה, אולם תהנה מזכויות השתתפות באסיפות כלליות של חברי האגודה ובישיבות ועד ההנהלה וכן מזכות ייצוג באסיפות ובישיבות אלו ומזכות הצבעה באסיפות ובישיבות אלו.


181.  התנועה לא תהיה חייבת לשלם לאגודה כל תשלום שהוא, החל או העשוי לחול על חבר האגודה לפי תקנון זה או לפי החלטה איזו שהיא מהחלטות רשויות האגודה וכן לא תהיה התנועה אחראית בעד חובות או התחייבויות של האגודה.


182.  לגבי התנועה לא יחולו הסעיף 4 והסעיפים 6 – 9 כולל של תקנון זה.


183.  למרות האמור בסעיף 41ז' של תקנון זה תהיה התנועה רשאית למנות חבר מטעמה לועד ההנהלה והוא לא חייב להיות תושב הישוב.

184.  הקביעה אם פעולה הולמת את התקנון הזה או עת עקרונות התנועה תהיה – בכפוף לסמכותו של רשם האגודות השיתופיות – בסמכותה הבלעדית של התנועה.


185.  נציג התנועה שהינו חבר ועדה של הישוב או בורר הפועל לפי סעיף 166 מתקנון זה, לא יהיה נציג התנועה באגודה ולא אחד מפקידי האגודה.


186.  אם נציג התנועה או חבר האגודה, שמספרם הוא לפחות רבע ממספר כלל חברי האגודה, יהיו בדעה כי הצעה מסוימת, הכלולה בסדר יומה של האסיפה הכללית או העומדת לדיון ולהחלטה בפניה, סותרת את עקרונות התנועה, או את ההוראות העקרוניות של תקנון זה או של תקנון התנועה תועבר ההצעה המסוימת הנ"ל לברור ולהחלטה לועדה בת שלושה חברים שתתמנה על יד התנועה.


187.  קיבלה הועדה, שמונתה על ידי התנועה לפי סעיף דלעיל, את הדעה המפורטת בסעיף דלעיל וזאת תוך חודשיים מים האסיפה הכללית הנזכרת בסעיף דלעיל – לא תובא ההצעה המסוימת שצויינה בסעיף דלעיל לדיון ולהחלטה בפני האסיפה הכללית בכל מקרה אחר – תיקרא על ידי ועד ההנהלה אסיפה כללית וזו תדון ותחליט בהתאם להוראות תקנון זה בדבר ההצעה המסוימת הנ"ל.
עדכון (ינואר 2013): נכנס לתוקפו תיקון לתקנון 

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות