מידע שוטף ועדכונים >> כל המכרזים 

מאמרים אחרונים | ארכיון | חיפוש

יום שלישי 23 ספטמבר 2014
מכרז להקמת מרכז פעילות וחוגים
 

בקשה לקבלת מידע ( RFI ) מיזמים בנוגע להקמת 

מרכז פעילות וחוגים במרכז כפר אדומים.

מטרתה של בקשה זו הינה לקבל מידע מגופים המעוניינים ליטול חלק במכרז עתידי לפרויקט בתחום זה, אם וככל שיפורסם.

 1. הנהלת אגודת כפר אדומים (להלן: "המזמינה") מעוניינת בקבלת מידע מאת יזמים (להלן: "המציעים"), בכל הנוגע לתכנונו והקמתו של מרכז פעילות וחוגים במרכז כפר אדומים (להלן: "הפרויקט"), כפי שיפורט להלן.
 2. המזמינה שוקלת להקים את הפרויקט באמצעות זכיין פרטי או מוסדי, בשיטת מימון, הקמה והפעלה, או בדרך אחרת שתקבע המזמינה.  הזכיין יידרש לתכנן ולבנות את הפרויקט בהתאם לתנאי המכרז, אם יפורסם, וכחטיבה הומוגנית אחת, אשר חלקיה השונים משתלבים זה בזה, כאשר הפרויקט כמכלול משתלב בסביבה בה הוא נמצא במרכז כפר אדומים. יצוין, כי בכל צורה בה תיבחר המזמינה להקים את הפרויקט, הקרקע תשאר בבעלות הישוב כהגדרתה בחוזה בר הרשות שבין הישוב לחטיבה להתיישבות.
 3. הפרויקט כולל את הקמת המרכז על שטח קרקע בגודל של כ – 6 דונם,  מגרש 209 בתב"ע 227/21 הממוקם במרכז כפר אדומים ומיועד למבנים ומוסדות ציבוריים כהגדרתם בתב"ע (חלק התשריט מצורף כנספח א').
 4. המזמינה מעוניינת לקיים במקום משחקיה, חדרי חוגים, מרכז מוסיקה, וחדרי פעילות בהיקף שיענה  על צרכי הישוב המתפתח. מבנה חדש במקום זה יאפשר נגישות נוחה לאוכלוסייה  ושיפור השירות לתושבים. הפרויקט יהיה מוקד תוסס וחי בו תתקיים תנועה מתמדת שתאפשר לקיים עשייה משותפת ומעצימה שתתאים לרוח הקהילה המשלבת דתיים וחילוניים, בנים ובנות, תוך התחשבות מלאה בסביבת המגורים בה הפעילות מתקיימת.
 5. הפעלת החוגים תוכל להיעשות על ידי הזכיין ישירות או באמצעות מפעילי חוגים עצמאיים ובכל מקרה רק לאחר אישור של וועד ההנהלה,  הזכיין יהיה רשאי לגבות תשלום עבור שימוש במבנה, פעילויות וחוגים שהוא יזום ומתן שירותים לפעילות שתתקיים בו, כמו גם למשתמשים השונים, בהתאם למסגרת הקהילתית ולתעריפים שתקבע המזמינה. 
 6. בנוסף למבנה יש לתכנן דרכי גישה וחניה שיתנו מענה למשתתפי הפעילות המתוכננת בפרויקט והכל לפי התקנים והאישורים הנדרשים. 
 7. המידע נשוא בקשה זו מחולק לשני חלקים: 
  1. הפוטנציאל – מה מוצע? ואייך לממש את המטרות של המזמינה?
  2. הצעת מודל הכלכלי, הזדמנויות וחסמים לביצוע הפרויקט והתייחסות חופשית.
 8. הגשת המענה אינה כרוכה בתשלום כלשהו. המזמינה מתייחסת להליך זה במלוא כובד הראש ומצפה אף מהמשיבים לעשות כן ולמסור מידע מלא ועדכני שיסייע למזמינה בתהליך קבלת ההחלטות.
 9. כל המעוניין להשיב לבקשה זו מתבקש לעשות כן לא יאוחר מיום 30 באוקטובר 2014, עד השעה 12:00 בצהריים (שעון ישראל) למזכירות כפר אדומים. 
 10. הבהרות 
  1. שאלות ובקשות להבהרות ניתן להעביר בכתב ל: שמיל גרוסמן מזכיר הישוב, למייל Mazkir@k-adumim.co.il  ו/או פקס 02-5353510 לא יאוחר מיום 18 באוקטובר 2014. 
  2. המזמינה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס לשאלות ו/או לבקשות ההבהרה.    
  3. המזמינה תבחן את המידע שיתקבל מהמשיבים וכן תהיה רשאית לפנות אל המשיבים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות וכן כל מידע נוסף.
  4. המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לקיים מפגש אליו יוזמנו המשיבים שנטלו חלק בשלב זה של הבקשה לקבלת מידע.
  5. פניה זו היא לצרכי קבלת מידע בלבד, כשלב טרום-מכרזי של גיבוש הפרויקט. 
  6. אין בהליך זה, לרבות הגשת המענה במסגרתו, כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המזמינה, או כדי להוות בסיס להתקשרות מכל סוג שהוא בין המזמינה והמשיב, ואין בו כדי להקנות לגורם כלשהו זכות ו/או ציפייה ו/או עניין בר-הגנה מסוג כלשהו. 
  7. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי המזמינה שומרת לעצמה את מלוא שיקול הדעת בקביעת תנאי המכרז, אופן ההתקשרות, תנאי החוזה, התמחור ובכל עניין אחר, הנוגע להליך. 
  8. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי כל פרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו נתון לשינוי על פי שיקול דעתה הבלעדי של המזמינה, ואין בו כדי לחייב את המזמינה בכל דרך שהיא.
  9. כל ההוצאות הכרוכות בהגשת המענה תחולנה על המשיב בלבד, ובשום מקרה לא יהיה המשיב זכאי להחזר ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה ו/או הכנת המענה והגשתו.

 בברכה

שמיל גרוסמן

מזכיר היישוב
נספח א' (חלק מתשריט 227/21 תכנית מרכז הישוב - הרלוונטי לבקשה)


המסמך להורדה כאן

   

כל הזכויות שמורות לכפר אדומים | הצהרת פרטיות